Mironova
Victoria,

Head of the Lab

Zemlyanskaya
Elena,

Head of the LabIvo Grosse,
scientific leader of the lab

Afonnikov
Dmitriy,

Leader scientist

Kochetov
Alexey,

Leader scientistLashin
Sergey,

Senior Scientist

Levitsky
Victor,

Senior Scientist

Kazantsev
Fedor

junior researcherKovriznykh
Vasilina,

junior researcher

Lavrekha
Viktoriya,

junior researcher